ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท.
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ขอประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565