ข้อบัญญัติงบประมาณ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประกาศ...ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
   
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ............................................................ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการอนุมัติของนายอำเภอปากพนัง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สมโภชน์ สิทธิรัตน์ (นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา


QQPULSA
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2558