ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ท่านใดไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

อย่าลืม! แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง...

สามารถดำเนินการการแจ้งเหตุ ได้ดังนี้
1.ยื่นด้วยตนเอง
2.ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
3.มอบหมายให้ผู้อื่นยื่นต่อสำนักทะเบียนอำเภอ
4.แจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
📌 เว็บไซต์การแจ้งเหตุไม่ได้ไปเลือกตั้ง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
https://www.ect.go.th/sakaeo/ewt_dl_link.php?nid=362
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 พ.ย. 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2564)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564