ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาลดาล เรื่อง ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
   
 
   

 ด้วยอำเภอปากพนังขอส่งประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลฯ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562