รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2561