ข้อบัญญัติงบประมาณ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
 
   

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

เรื่อง   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑

............................................................

 

                   ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา    ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม                    (ฉบับที่ ๑)   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยการอนุมัติของนายอำเภอปากพนัง

 

                                ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑     ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑

 

                                                                                               

 

                                                                          สมโภชน์  สิทธิรัตน์  

 (นายสมโภชน์  สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2561