รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต. ท่าพญา
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

เรื่อง  รายงานการประชุมสภา อบต. ท่าพญา

                                                                           ............................................................

 

                                เพื่อให้การบริหารกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารในการประชุมสภา อบต. ท่าพญา 

                               

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา  จึงประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.                  ท่าพญา  ในการประชุมสภา อบต. ท่าพญา  สมัยสามัญ    สมัยที่   1    ครั้งที่  1 /2561  เมื่อวันที่                               12  กุมภาพันธ์  2561      ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

                               

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   13   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561

 

 

 

วิโรจน์    รักษ์ทอง

 (นายวิโรจน์    รักษ์ทอง)

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561