ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2560

                                                                        ……………………………………………

 

                                ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2560  ไว้  4  สมัย   จึงอาศัยอำนาจตามความใน ข้อ  23  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ                        การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา  สมัยสามัญ    สมัยที่  4  ครั้งที่ 1    ประจำปี  2560  ในวันที่    25  ธันวาคม    2560     เวลา    10.00     น.    ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

 

                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน                                        

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   7   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

 

 

                                                                          วิโรจน์  รักษ์ทอง

  (นายวิโรจน์  รักษ์ทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2560