ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกรทราบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   
 
   

ศูนย์วิจัยและการพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช  ประชาสัมพัันธ์ผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติของอำเภอปากพนัง  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2560  มาเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทราบ  เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่อไป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560