ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกรทราบ
   
 
   

 ขอประชาสัมพันธ์ผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติของอำเภอปากพนัง ประจำเดือน กันยายน 2560 มาเพื่อทำการเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทราบ เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2560